واحد های یادگیری کتب درسی مراکز آموزشی سپیدار

همکاران محترم مراکز آموزشی سپیدار

در این صفحه فایل واحد های یادگیری درسی و همچنین برنامه های تدریس هدفمند و برنامه های مطالعاتی قرار گرفته است.

با انتخاب پایه مورد نظر فایل مربوطه را بارگیری نمایید و آن را ذخیره نمایید.

در انتهای صفحه نیز می توانید تمامی فایل ها را به صورت یکجا بارگیری نمایید.

دبستان

واحد های یادگیری

تدریس هدفمند
(چارچوب محتوایی و زمانی فرایند آموزش)

برنامه مطالعاتی

دبیرستان دوره اول

واحد های یادگیری

تدریس هدفمند
(چارچوب محتوایی و زمانی فرایند آموزش)

برنامه مطالعاتی

دبیرستان دوره دوم

واحد های یادگیری

تدریس هدفمند
(چارچوب محتوایی و زمانی فرایند آموزش)

برنامه مطالعاتی