• پیک آدینه حل شود.

  • صفحه ی دوم رنج ها نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته نوشته شود.

  • قرآن واژه ها خوانده و پرسیده می شود.