1- پلی کپی علوم و ریاضی و اجتماعی حل شود.

2- صفحه 108 و 109 خوانده شود.

3- هدیه آزمون کتبی از کل دروس

4- یک صفحه دیکته از درس 1 تا 10