1- صفحه 106 و 107 کاملا خوانده شود

2- پلی کپی علوم و ریاضی و اجتماعی حل شود.