1- یک صفحه دیکته از درس 11 تا آخر

2- هدیه درس 11 تا آخر دقیق خوانده شود.

3- صفحه 106 و 107 کتبی آزمون داریم.