1- پلی کپی علوم حل شود.

2- یک صفحه دیکته از درس 6 تا 12