1- پیک هفته با دقت پاسخ داده شود.

2- هدیه از درس 1 تا 8 خوانده شود.