1- نمونه سوالات مبتکذان حل شود.

2- روز شنبه آزمون مبتکران داریم.

3- آزمون علوم خوب مطالعه شود.