1- فردا آزمون اجتماعی خوب مطالعه شود.

2- صفحه 112 فارسی مطالعه شود.