1- امتحان هدیه از اول تا آخر کتاب

2- صفحه 113 کتاب فارسی مطالعه شود.

3- پلی کپی ریاضی با دقت پاسخ داده شود.