1- ریاضی صفحه 142 حل شود.

2- امتحان فارسی از اول تا 113 مطالعه شود.

3- یک صفحه دیکته از درس 7 تا 12 نوشته شود.