1-بخوانیم صفحه 81 تا 105

2- یک صفحه دیکته حل شود.

3- پلی کپی ریاضی حل شود.

4- گاج علوم همراه آورده شود.

5- اجتماعی دو درس آخر خوب مطالعه شود.

6- امتحان قرآن خوانده شود.