1- هدیه از صفحه 74 تا 115 مطالعه شود.

2- مطالعات از صفحه 75 تا 102 مطالعه شود.

3- سوالات ریاضی حل شود.