1- پلی کپی اجتماعی و ریاضی حل شود.

2- آزمون علوم روز شنبه انجام می گیرد.

3- صفحه 109 بخوانیم خوانده شود.

4- مرحله ی اول هدیه خوانده شود.