1- آزمون اجتماعی فقط 4 درس آخر

2-یک صفحه دیکته نوشته شود.