1- بنویسیم صفحه 39 تا 48

2- بخوانیم صفحه 62 تا 72

3- یک صفحه دیکته از درس 8 تا 12

4- پلی کپی ریاضی و اجتماعی حل شود.