1- پیک هفته تکمیل شود.

2- آزمون اجتماعی مرحله اول گرفته شود.

3- صفحه 108 فارسی خوانده شود