چاپ 

1- یک صفحه دیکته نوشته شود

2- پلی کپی جغرافی خوانده شود.

3- هدیه و خیلی سبز خوانده شود.