1- بنویسیم (صفحه 23 الی 38) خوانده شود.

2- خیلی سبز خوانده شود.

3- هدیه صفحه 18 الی 20 خوانده شود.

4- پلی کپی ریاضی حل شود.

5- علوم کتاب گاج تا صفحه 19 حل شود.

6- یک صفحه دیکته حل شود.

7- اجتماعی دروس خوانده شود.