1- پلی کپی ریاضی حل شود

2- علوم کتاب و گاج خوانده شود و پرسیده می شود.

3- هدیه صفحه 1 تا صفحه 17

4- نوشتاری صفحه 1 تا 22

5- خیلی سبز صفحه 32 تا 42

6- یک صفحه دیکته