• پیک با دقت حل شود.

  • هدیه از درس 1 تا آخر درس 10 آزمونک داریم.