• پلی کپی ریاضی حل شود.

  • 2 صفحه دیکته از عطار و دریا قلی نوشته شود.

  • درسها مطالعه شود.