• از روی لغات خط کشی شده صفحه ی 95 نوشته شود.

  • مقوای راز زندگی آورده شود.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.