• پلی کپی فارسی به دقت حل شود.

  • یک صفحه دیکته از راز زندگی و عمر گرانمایه نوشته شود.

  • درس محیط و مساحت دایره مطالعه شود و سوال داده می شود.