• کلیه دروس برای مسابقه ی علمی دوره شود.

  • ریاضی :در ورقه A4 ده سؤال از درس مساحت دایره نوشته شود.