• راز زندگی با معنی نوشته شود.

  • لغات با معنی + هم خانواده + مخالف درس 12 و 14 فینال داریم.

  • یک صفحه دیکته از درس 14 نوشته شود.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.