• 15 سوال از سه درس آخر هدیه نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از درس 4 و 5 نوشته شود.

  • هدیه مطالعه شود.

  • ریاضی تمررین 1 صفحه 100 و تم رین 4 صفحه 101