• از روی حکایت صفحه 92 نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از حکایت نوشته شود.

  • با کلمه های امر به معروف و نهی از منکر و تولی و تبری و استکبار پنج جمله ی کلیدی بنویسید.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.