• ریاضی: تمرین انتخابی صفحه 96 و 97 در دفتر ریاضی حل شود.

  • پلی کپی هدیه حل گردد.

  • یک صفحه دیکته از درس 11 نوشته شود.

  • هدیه درس 8و9 فینال برگزار می شود.