• درس آزاد کامل نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از عطار و جلال الدین نوشته شود.

  • دستور زبان پرسیده می شود.

  • پلی کپی ریاضی حل گردد.