• از روی شعر شیر خدا با معنی نوشته شود.

  • هدیه 3 درس آخر فینال داریم .

  • ریاضی : واحدهای بخش 5 یاد گرفته شود.