• پیک با دقت حل شود.

  • از روی مشاوره نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از درس دوستی و مشاوره نوشته شود.