• آزمون جامع داریم درس ها مطالعه شود.

  • فارسی از اول کتاب تا آخر درس 10

  • مطالعات از اول کتاب تا آخر درس 12

  • هدیه از اول کتاب تا آخر درس 10

  • ریاضی از اول کتاب تا آخر بخش 4

  • علوم از اول کتاب تا آخر بخش 5