• پلی کپی ریاضی حل شود.

  • پلی کپی فارسی حل شود.

  • یک صفحه دیکته از درس آخر نوشته شود.