• حروف (د و ذ) (ع و غ) (س ص) (خوا و خا ) درس های 6و 8 و 10 نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از دوستی نوشته شود.

  • هدیه 2 درس آخر پرسیده می شود.

  • تمرین اضافه ریاضی حل شود.