• پیک با دقت حل شود.

  • لغات خط کشی درس ششم و دوستان همدل نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از درس 5 و 6 نوشته شود.

  • فارسی از درس دوم تا آخر ای وطن فینال داریم.