• از روی درس ششم + دانش زبانی نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از درس 3 و 5 نوشته شود.

  • آزمون کتبی لغات و هم خانواده و مخالف از درس 1 تا 5

  • ریاضی: صفحه 36 و 37 کتاب کار.