• از روی لغات خط کشی درس رستم نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از درس رستم نوشته شود.

  • هدیه درس 1 تا درس آخر 4 پرسیده می شود.

  • ریاضی :کار در کلاس صفحه ی 45 و 46