• باقی مانده درس پنجم فارسی نوشته شود.

  • پیک با دقت حل شود.

  • دستور زبان آزمون داریم

  • یک صفحه دیکته نوشته شود.