• ریاضی پلی کپی حل شود.

  • آزمون دستور زبان گرفته می شود.

  • یک صفحه دیکته از درس 5و4 نوشته شود.

  • صفحه سوم درس 5 نوشته شود