• نگارش درس 4 حل شود.

  • یک صفحه کامل از درس 5 نوشته شود.

  • دستور زبان مطالعه شود پرسیده می شود.

  • تمرین اضافه شماره 6 ریاضی حل شود.