• صفحه ی اول و دوم رستم نوشته شود.

  • هدیه 4 درس پرسیده می شود.

  • ریاضی صفحه ی 39 در دفتر ریاضی وارد شود.