• پیک با دقت حل گردد.

  • صفحه دوم و سوم درس 4 فارسی نوشته شود.

  • هفت خان رستم خوانده شود.