• ریاضی کار در کلاس صفحات 36 و 37 و 38 حل شود.

  • صفحه دوم درس چهارم فارسی تا "کرده است" بنویسید.

  • یک صفحه دیکته از درس چهارم نوشته است

  • فارسی فینال داریم