• از روی واژه آموزی صفحه 35 کتاب فارسی نوشته شود.

  • حکایت علم و عمل فارسی نوشته شود.

  • هدیه پرسیده می شود.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.