• پلی کپی ادبیات حل گردد.

  • یک صفحه دیکته از درس 3 و 4 نوشته شود.

  • دستور زبان پرسیده می شود.

  • صفحه 23 و 24 کتاب کار ریاضی حل شود.