• خیلی سبز درس دوم حل گردد.

  • یک صفحه دیکته از درس من و شما نوشته شود.

  • درس ها مطالعه شود.

  • ریاضی صفحه 37 در دفتر ریاضی حل شود.