• صفحه اول داستان من و شما نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از صفحه اول من و شما نوشته شود.

  • درس ها مطالعه شود.