• ریاضی کار در کل اس صفحات 32 و 33 و 34 حل گردد.

  • شعر سخن نوشته و حفظ گردد.

  • خوانداری درسها مطالعه شود.

  • یک صفحه دیکته به اولیا گفته شود.