• ریاضی تمرین صفحه ی 30 و 31

  • از هر درس هدیه 5 سوال نوشته شود و مطالعه شود.

  • شعر سخن حفظ شود.(مهلت تا شنبه )

  • انشا فراموش نشود.